Zápis z jednání školské rady 1/2018 ze dne 14.3.2018

Publikováno: 23.8.2018 Autor(ka): Lidmila Bartáková

Zápis z jednání školské rady při ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

 

zápis č.                       1/2018

konaná dne                14. 3. 2018

členové:

JMÉNO

FUNKCE

PŘÍTOMEN

Bc. Monika Nová, DiS.

předseda

ano

Mgr. Petr Volf

člen

omluven

MgA. Kateřina Laloušková

člen

omluvena

Ing. Pavla Vávrová

člen

ano

PhDr. Marcela Pánková, PhD.

člen

ano

Mgr. Michaela Vacková

člen

ano

 

 

Program jednání:

 

  1. Schválení programu
  2. Volba předsedy ŠR
  3. Volba zástupce ŠR do konkursu na vedoucí místo ZŠ Mělník, J. Seiferta 148, p.o.
  4. Různé

 

 

Jednání nově jmenované ŠR zahájil ředitel školy PaedDr. Milan Němec, MBA. Konstatoval, že je ŠR v počtu 4 členů usnášení schopná.

 

Závěry jednání:

 

Ad 1

Školská rada schvaluje program jednání.

4 PRO

 

Ad 2

Školská rada schválila na pozici předsedy paní Novou.

3 PRO, 1 ZDRŽEL

 

Paní Nová převzala od pana ředitele vedení jednání ŠR.

 

Ad 3

Školská rada schválila jak zástupce do konkursu paní Pánkovou.

3 PRO, 1 ZDRŽEL

 

Ad 4

Paní Nová pošle členům ŠR volební řád ŠR k seznámení a případné korekci.

Paní Nová pošle kontakty členům na nově jmenované ŠR.

Paní Vacková zajistí vyvěšení prvního zápisu na stránky školy, stejně tak i seznam členů s e.mailovými kontakty.

 

Příští schůzka rady:  

- bude svolána dle potřeby

 

Zapsala Monika Nová

  1. 3.2018