Zápis z jednání školské rady 2/2018 ze dne 28.6.2018

Publikováno: 22.8.2018 Autor(ka): Lidmila Bartáková

Zápis z jednání školské rady při ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

 

zápis č.                       2/2018

konaná dne                28. 6. 2018

členové:

JMÉNO

FUNKCE

PŘÍTOMEN

Bc. Monika Nová, DiS.

předseda

Ano

PhDr. Petr Volf

člen

Ano

MgA. Kateřina Laloušková

člen

Ano

Ing. Pavla Vávrová

člen

Ano

PhDr. Marcela Pánková, PhD.

člen

Ano

Mgr. Lidmila Bartáková

člen

Ano

 

 

Program jednání:

 

  1. Schválení programu
  2. Jmenování zapisovatele
  3. Situace v ZŠ po odchodu ředitele PaedDr. M. Němce
  4. Různé

 

Ad 1)  Předsedkyně, paní Nová, přivítala všechny přítomné, představila dnešní program ŠR a vyzvala je k případnému doplnění programu dle jejich požadavků. Výzva zůstala bez návrhů, a tak přistoupila k hlasování o schválení programu.

Program jednání ŠR ze dne 28.6.2018 jednomyslně schválen všemi přítomnými.

 

Ad 2)   Zapisovatelkou dnešního jednání byla určena paní Marcela Pánková.

 

Ad 3)   Všichni přítomní členové ŠR se postupně vyjádřili k situaci na ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace a předkládali ke zvážení různé návrhy na řešení daného stavu za účelem zajištění kontinuity fungování zařízení a vedoucí k eliminaci vzniku nežádoucích situací.

 

Závěry jednání:

Usnesení: Školská rada při ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace, dává zřizovateli podnět k odvolání pana PaedDr. Milana Němce, MBA z vedoucí funkce ZŠ Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace.

Hlasováno:            PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2.

 

 

 

Příští schůzka rady:  

- bude svolána dle potřeby

 

Zapsala: Pánková M.

Dne: 2.7.2018