Hodnocení v pololetí

Hodnocení v pololetí

Publikováno: 7.1.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Budeme hodnotit známkami

Milí žáci, milí zákonní zástupci,

v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v našem školním řádu a školním vzdělávacím programu budeme na pololetním vysvědčení hodnotit klasifikací, tj. známkami. Pokud budou žáci 28. 1. 2021 na distanční výuce, obdrží výpis z vysvědčení do 3 dnů po návratu do školy.

Dle doporučení MŠMT lze při hodnocení kromě zjištěné míry dosažení školních výstupů přihlédnout i k následujícím skutečnostem:

• účast na distanční výuce;
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;
• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;
• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;
• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;
• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;
• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při
dalším procesu učení používat;
• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Mgr. Michaela Vacková