Zápis do 1. třídy 14. - 24. 4. 2020

Publikováno: 27.3.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky vydalo ministerstvo školství Opatření k zápisům pro ZŠ pro školní rok 2020/2021. Text opatření najdete pod odkazem http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.Hlavní změnou je, že zápisy budou probíhat korespondenční formou bez přítomnosti dětí.

Termín zápisu na naší škole je nově stanoven na 14. 4. 2020 – 24. 4. 2020. V doručeném dopise
a na webových stránkách školy najdete důležité formuláře a dokumenty. Vyplňte prosím

a) zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

b) nebo žádost o odklad povinné školní docházky.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, mohou nastat následující varianty:

 1. Máte k dispozici doporučení PPP a lékaře? Přiložte je k žádosti o odklad, vystavíme vám rozhodnutí o odkladu, které vám zašleme poštou.
 2. Máte k dispozici pouze 1 doporučení, či nemáte žádné? Doručte nám samotnou žádost
  o odklad, přerušíme správní řízení a vyzveme vás k dodání potřebných doporučení v pozdějším termínu.

Pečlivě vyplněné žádosti (nezapomeňte prosím uvést číslo svého mobilního telefonu a emailovou adresu, abychom s vámi mohli v případě potřeby komunikovat) opatřete svým podpisem, vyplněné datum musí být v souladu s termínem zápisu. Nepište tedy prosím do dokumentů dřívější datum než 14. 4. 2020, ani pozdější datum než 24. 4. 2020. Poznamenejte si přidělené registrační číslo/kód uvedený na žádostech, které jste obdrželi poštou. Seznam přijatých žáků nebude vyvěšen jmenovitě, zveřejněny budou pouze číselné kódy, a to nejpozději 14. 5. 2020 vyvěšením na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí společně se zápisním listem / žádost o odklad můžete ve výše uvedeném termínu zápisu doručit jedním z následujících způsobů:

 1. Poštou na adresu školy: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

                                           Jaroslava Seiferta 148

                                           276 01 Mělník

 1. Vhozením obálky s dokumenty do schránky na vchodových dveřích školy v pracovních dnech od 8.00 do 16.00. Schránka bude v době zápisu barevně označena a každý den v 16 hodin budou doručené obálky vyzvednuty.
 2. Datovou schránkou na adresu: dp5mpqj
 3. E-mailem s elektronickým podpisem na michaelavackova8@seznam.cz. V případě e-mailu vezměte na vědomí, že posíláte citlivé osobní údaje.

 

Seznamte se prosím s vnitřní směrnicí Pravidla pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021, Č.j.: ZŠ 75/2020, která je k dispozici na webových stránkách školy: https://www.seifert-melnik.cz/rodice/zapis-do-1-trid/informace-o-zapisech.

Přijaty budou:

 1. Děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol, a děti po odkladu povinné školní docházky s bydlištěm v příslušném školském obvodu dle Obecně závazné vyhlášky města Mělníka číslo 3/2016 O společných školských obvodech základních škol do maximálního celkového počtu 50 žáků.
 2. Nedosáhne-li počet přijímaných spádových žáků 50, budou jako další v pořadí přijati sourozenci stávajících žáků.
 3. V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří splňují kritérium
  č. 1 (resp. kritérium č. 2), protože by došlo k překročení kapacity hygienického zařízení školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losovat se budou čísla, která byla přidělena žákům školy při zápisu.
 4. Ostatním zájemcům nemůže být z důvodu omezené kapacity hygienického zařízení vyhověno.

V doručené obálce a na stránkách školy najdete také doporučení, jak rozpoznat školní nezralost a jak můžete pomoci svému dítěti před vstupem do 1. třídy.

Pokud bude ukončen nouzový stav a mimořádné opatření, kterým bylo rozhodnuto o uzavření škol před koncem školního roku, pozveme vás a vaše děti na jedno červnové odpoledne do školy, abyste měli možnost seznámit se s paní učitelkami a s prostředím, ve kterém budou vaše děti trávit školní léta.

Jestli víte, že dítě nastoupí na jinou základní školu a nechcete žádat o přijetí na naší škole, přestože patříte adresou bydliště do naší spádové oblasti, informujte nás o této skutečnosti emailem na michaelavackova8@seznam.cz nejpozději do 24. 4. 2020.

Dřívější pozvánky, které jsme rozesílali v první polovině března rodičům našich spádových žáků, již nejsou platné.

Děkuji za spolupráci. Přeji vám pevné zdraví a dobrou náladu.

S pozdravem

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy