Pravidla pro čerpání

Pravidla pro čerpání příspěvků z prostředků SRPŠ

 

Podporované akce:

A/ Podpora školy, vybavení

Nákup výtvarných a učebních pomůcek = 8 000 Kč/školní rok

Podpora pitného režimu ve škole = 8 000 Kč/školní rok

Příspěvek na drobné dárky (s logem školy) pro žáky 9. tříd/žáky 1. tříd = max. 55 Kč/žáka

B/ Reprezentace školy

SRPŠ poskytuje úhradu dopravy a startovného žáků v rámci reprezentace školy (olympiády, sportovní soutěže apod.) a prostředky na drobnou odměnu při úspěšném absolvování, reprezentaci školy ve výši 10 000 Kč/školní rok.

C/ Třídní aktivity

Jiné třídní aktivity:

 1. třídy: 100 % z průměru z vybraných a odevzdaných příspěvků za předchozí čtyři roky (počítáno z vybraných příspěvků za 1. - 5. třídu (příspěvky obdržené do 15. 10.)) na akci v 5. třídě
 2. třídy: 100 % z průměru z vybraných a odevzdaných příspěvků za předchozí tři roky (počítáno z vybraných příspěvků za 6. - 9. třídu (příspěvky obdržené do 15. 10.)) na akci v 9. třídě

D/ Mimořádné akce

Žádosti o čerpání příspěvků ze SRPŠ mohou být i na jiné výchovně vzdělávací akce, které pořádají pedagogičtí pracovníci školy či jsou iniciativou žáků školy.

K žádosti se zástupci SRPŠ vyjádří do 10 dnů elektronicky a v případě souhlasu bude poskytnut příspěvek ve výši maximálně 15 000 Kč/školní rok

E/ Motivační odměny žákům

Odměna „nejvšestrannějšímu žákovi školy“ – příspěvek 500 Kč na věcnou odměna pro žáka, který byl vyhodnocen jako nejvšestrannější.

 

 • Žádosti v písemné formě (formulář zde) předložit do vyhlášeného termínu nebo zaslat na lucerma@gmail.com (1. termín uzávěrky je vždy do poloviny října, v roce 2023 do 15. 10. 2023). Tyto žádosti budou projednány a hodnoceny na schůzi spolku. V mimořádných případech je možné žádost poslat i mimo vyhlášené termíny. Tyto žádosti budou schvalovány elektronickým hlasováním – vyhodnocení bude provedeno do 10 dnů, odpověď na ně odeslána do 15 dnů.
 • Příspěvek lze čerpat až po odevzdání/připsání částky vybraných příspěvků třídy v hotovosti/na bankovní účet SRPŠ
 • Proplacení se týká schválených výdajů – viz zápisy se schůzí SRPŠ, e-mailové hlasování a jeho závěry
 • Proplacení probíhá buď hotovostně, nebo bezhotovostně, a to na základě dokladů – faktury (SRPŠ fakturační údaje), účtenky, stvrzenky apod. – vše originál
 • Po ukončení akce, nejpozději do 30 dnů (nejpozději však do 30. 6. roku), je nutné předat SRPŠ písemné vyúčtování o akci včetně originálních účetních dokladů
 • Zájemci o hotovostní proplacení informují pokladníka SRPŠ paní Annu Izabelu Popelkovou o výši 
  a účelu požadované částky alespoň 10 dnů předem, a to pomocí emailu popelkovaizabela@seznam.cz, v kterém bude přiložen i „Formulář vyúčtování příspěvků SRPŠ“
 • Příspěvek lze vyplatit pouze na základě doloženého vyúčtování na vzorovém formuláři „Formulář vyúčtování příspěvku SRPŠ“
 • Od pedagogických pracovníků, ale i dalších žadatelů o příspěvek SRPŠ požaduje písemné informování rodičů a zástupců žáků o čerpání příspěvku z prostředků SRPŠ (např. při organizaci akce oznámit, že doprava je plně nebo částečně hrazena příspěvkem z prostředků SRPŠ)