Historie školy

3. září 1876

Slavnostní a otevření nové měšťanské školy, zřízena pětitřídní obecná škola s pobočkou pro dívky při 4. a 5. třídě. Zároveň byla otevřena 1. třída měšťanské školy pro chlapce.

1880

Úplné rozdělení dívek od chlapců.

1884

Zřízena měšťanská škola pro dívky.

1919

Od měšťanské školy byla oddělena chlapecká škola obecná.

1920

Zřízen jednoroční pokračovací kurz jako IV. ročník pro hochy a dívky.

1924

Provedena přístavba a přibyly tři třídy.

1938

Vyklízení sudetského území, ve třídách až 72 žáků, třídy byly spojeny, zavedeno střídavé vyučování.

1946

JUK - jednoroční učební kurz pro chlapce a dívky - počet žáků v poválečných třídách se snížil na 45.

1948

Měšťanská škola chlapecká se mění na 1. střední školu a dívčí na 2. střední školu.

1949

Zavádějí se zájmové a doučovací kroužky, osmidenní výchovně výcvikové lyžařské zájezdy a konání závěrečných zkoušek pro usměrňování žáků do výběrových škol.

1953

Školským zákonem byla zřízena osmiletá střední škola.

1956

Poprvé v tomto roce se pro žáky 4. tříd organizuje škola v přírodě.

1961

Vzniká základní devítiletá škola, školní docházka se prodlužuje do 15 let.

1967

Provedena generální oprava chátrající budovy, nová střecha, okna, rozvod vody, fasáda, zřízení šaten a vymalování.

1974

Odchod části žáků a učitelů na novou školu v ulici Pražská.

1976

100 let výročí školy, 4. rok experimentální výuky a vybudování opukové zdi kolem dvora.

1980

ZDŠ změněna na ZŠ s osmiletou školní docházkou.

1990

Změny ve výuce podle přepracovaných osnov, zrušena povinná výuka ruštiny a odbory školství nahrazeny samostatnými školskými úřady.

1992

Rekonstrukce uhelné kotelny na plynovou a zřízena klubovna pro turistický oddíl.

1993

Škola získala právní subjektivitu. Oprava střechy, celková rekonstrukce osvětlení tříd, chodeb a tělocvičny.

1994

Oprava fasády, rekonstrukce sociálních zařízení dívek v 1. patře, vymalování celé budovy a rekonstrukce hygienických koutů ve všech třídách.

1995

Vybudování skleníku pro pracovní vyučování - pěstitelské práce, vybavení prvních tříd novým nábytkem, vybavení ředitelny novým nábytkem a položení kvalitní plovoucí podlahy.

1996

Rekonstrukce školního dvora a tělocvičny. Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem, výměna parket a oprava zdi.

1997

Délka ZŠ opět změněna na 9 ročníků.

1998

Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí.

2000

Vymalování celé budovy, rekonstrukce kabinetů. Získání možnosti stravovat se v nové moderní městské školní jídelně.

2001

Vybudování elektrických a datových rozvodů pro připojení většího počtu počítačů.

2002

Zřízena a vybavena učebna hudební výchovy.

2003

Celková rekonstrukce střechy.

2004

Kompletní vymalování budovy, renovace schodiště a nátěr dveří.

2005

Výstavba učebny chemie, rekonstrukce toalet, multimedializace učeben ČJ a Př a renovace zatemnění.

2008

Výstavba nové počítačové učebny, modernizace PC.

2011

Nainstalovány projektory do každé učebny, zakoupení notebooků.

2016

Proběhla rekonstrukce školního hřiště a cvičné kuchyňky.

2017

O hlavních prázdninách v roce 2017 byly zrekonstruovány toalety chlapců v 1.patře školy a provedena výmalba chodeb.

2019

Z důvodu nedostatečné kapacity hygienického zařízení proběhla v průběhu července a srpna 2019 rekonstrukce prostor dřívějšího školního bufetu a díky finančním prostředkům z rozpočtu zřizovatele zde bylo vybudováno nové hygienické zařízení pro dívky s třemi hygienickými kabinami.

2020

V daném školním roce byla vybudována nová klubovna, kompletně rekonstruována 1 kmenová učebna. Z projektu IROP byla financována rekonstrukce a vybavení (notebooky, laboratorní místa, pomůcky na chemické a fyzikální pokusy) multifunkční učebny k výuce chemie, fyziky a informačních technologií, která je zároveň kmenovou učebnou.

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid19 probíhala výuka od 21. 3. distančním způsobem. Výuka hlavních předmětů (zejména český jazyk, anglický jazyk, matematika) byla realizována formou videokonferencí v prostředí ZOOM. Žáci druhého stupně plnili úkoly v prostředí Google Classroom.

2021

V daném roce byly vymalovány veškeré společné prostory ve škole, chodby, schodiště, částečně zmodernizována počítačová síť, zvýšena rychlost a kapacita internetového připojení, zrekonstruována učebna v prostoru za školní kuchyňkou. Proběhla rovněž rekonstrukce kabinetu výtvarné výchovy, kde vzniklo zázemí pro školní poradenské pracoviště a externí školní psycholožku.

Naše škola byla určena v ORP Mělník zřizovatelm jako škola pro jazykovou přípravu žáků s odlišným mateřským jazykem.

2022

Od září je v platnosti nový školní vzdělávací program Společně si rozumíme, v jehož rámci byla zavedena výuka informatiky (včetně robotiky) od 4. ročníku. V souvislostí s tím byla dokončena modernizace počítačové sítě, zakoupeny moderní robotické pomůcky a iPady. Byla vybudována relaxační místnost pro individuální práci s žáky.

Rozhodnutím zřizovatele bylo škole od 1. 7. 2022 přiděleno odloučené pracoviště na adrese Bezručova 187, kde jsme v průběhu letních prázdnin vytvořili zázemí pro 3 přípravné třídy, 2 oddělení družiny a výdejnu jídla. Pracoviště má kapacitu 45 dětí a pracují zde 3 učitelky, 3 asistentky pedagoga, ukrajinská asistentka, uklízečka a kuchařka.

Navázali jsme spolupráci s novými partnerskými školami v Německu, Španělsku a Portugalsku.

Přijali jsme ke vzdělávání 30 ukrajinských žáků do různých ročníku a do přípravných tříd. Vypracovali jsme pro ně plány pedagogické podpory.