Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérní poradce a školní asistentky.

 

Jméno Pozice Činnosti

Mgr. Raduše Čermáková

cermakovar@seifert-melnik.cz

tel. 604 403 325

výchovná poradkyně speciální pedagog péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné

Mgr. Šárka Stránská

stranskas@seifert-melnik.cz

tel. 732 425 904

školní metodik prevence prevence a řešení rizikového chování,
péče o žáky s poruchami chování, práce s třídními kolektivy

Mgr. Taťána Pokorná

Lucie Vacková

Šárka Novotná

Zuzana Čabanová

Marie Pešková

školní asistentky

podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, pomoc žákům s přípravou na vyučování; spolupráce s rodiči; rozvoj mimoškolních
a volnočasových aktivit

podpora pedagogovi při administrativní a organizační činnosti při vyučování i mimo vyučování

Mgr. Karolína Moravová

moravovak@seifert-melnik.cz

kariérní poradce pomoc při volbě střední školy či volbě  povolání, prevence školního neúspěchu 

Mgr. Eliška Lexová

lexovae@seifert-melnik.cz

školní psycholog depistáž specifických poruch učení, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků, péče o integrované žáky, individuální práce se žáky v osobních problémech, individuální konzultace pro pedagogické pracovníky, konzultace se zákonnými zástupci, primární prevence