Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérní poradce.

 

Jméno Pozice Činnosti

Mgr. Raduše Čermáková

cermakova.seifert@melnik.cz

tel. 604 403 325

výchovná poradkyně speciální pedagog péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné

Mgr. Šárka Stránská

sarka.stranska@post.cz

tel. 732 425 904

školní metodik prevence prevence a řešení rizikového chování,
péče o žáky s poruchami chování, práce s třídními kolektivy

Lenka Nováková

tel. 774 644 880

Zlatuše Kreisingerová

tel. 777 254 835

školní asistentky podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce s rodiči, rozvoj mimoškolních a volnočasových aktivit, podpora pedagogovi při administrativní a organizační činnosti při vyučování i mimo vyučování

Mgr. Milena Tamelová

tamelova.seifert@seznam.cz

tel. 777 205 121

kariérní poradce pomoc při volbě střední školy či volbě  povolání, prevence školního neúspěchu 


Poradenské služby jsou zaměřené na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů
  ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 
Konzultační hodiny


Konzultace jsou možné v konzultačních hodinách výše uvedených vyučujících, po telefonické
domluvě i v jiných časech.


Právní podpora


Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č.
197/2016
Sb., účinné od 1. 9. 2016.


Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.


S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Zpracovala: Mgr. Michaela Vacková, zástupkyně ředitele


V Mělníku 29. 8. 2017