První pololetí na Seifertce

První pololetí na Seifertce

Publikováno: 13.2.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Pestré měsíce na Seifertce

Čas letí jako bláznivý…. zní v jedné známé české písničce. I nám, v Základní škole Jaroslava Seiferta odkrojil čas první pololetí školního roku, a proto jsme se poohlédli po tom, co jsme vlastně za tu dobu ve škole i mimo ni zažili. A že toho nebylo zrovna málo, čím se můžeme pochlubit!

Hned dvakrát se v naší škole konalo setkání ambasadorů z projektu VZP - VZPoura úrazům. Osobně nás navštívili vozíčkáři  Honza a Honza, kteří nám vyprávěli své příběhy, jak se dostali na invalidní vozík. Vyprávění bylo velmi emotivní. Svou sportovní všestrannost si mohli žáci ověřit na Festivalu sportu, jiná třída zase uspořádala cyklovýlet do Lhotky. Využili jsme proto nabídky Regionálního muzea Mělník navštívit výstavy Houby, Brekeke nebo Dopravka včera
a dnes. Krásné podzimní počasí přispělo k tomu, aby některé třídy přesunuly výuku do přírody. Prvňáčci v Hořínském parku poznávali stromy, sedmáci v rámci praktického cvičení z přírodopisu poznávali na Kokořínsku houby a třeťáci se seznámili s regionálními památkami v přírodě v Želízech.

Cestování je v naší škole oblíbenou záležitostí a získávat poznatky o nejrůznějších koutech naší planety baví velké množství žáků. Velkým zážitkem proto bylo zhlédnutí zeměpisných projekcí v MEKUC – Kolumbie – země slasti a neřesti, či Borneo – ostrov nosatých opic. Žáci 8. a 9. ročníků měli možnost zúčastnit se zájezdů do Polska, Rakouska a Německa. Kromě cestování má v naší škole tradici kvalitní výuka cizích jazyků. V této oblasti se mohli zdokonalit žáci třetích až devátých ročníků, kteří navštívili divadelní představení v anglickém jazyce. Také spolupráce s městskou policií je u nás hojně využívaná. Besedy, které se týkají dopravní výchovy, primární prevence nebo zdravovědy jsou vždy velmi přínosné a mívají vysokou úroveň. Ani o tyto besedy nebyli naši žáci ochuzeni. A víte, kdo jsou skřítci Podzimníčci? To naši prvňáčci z 1. B ví zcela přesně. Provázeli je totiž jejich prvním vícedenním pobytem, který prožili se svou paní učitelkou ve Lhotce.

V listopadu se v naší škole uskutečnilo vzpomínkové dopoledne k 17. listopadu 1989, které nám zpestřil hudebně – dramatický program žáků 1. a 2. stupně. Tělocvičnou zazněly básně, písně Karla Kryla a Marty Kubišové. Na závěr všichni učitelé a žáci zazpívali národní hymnu.

Nastal prosinec – adventní čas. Ve škole nám „vyrostl“ nádherný vánoční stromeček. Pohlazení po duši nám přinesla nádherná výstava v regionálním muzeu Vánoce 70. a 80. let. Žáci měli možnost vidět vybavení interiérů, dobový design, hračky, oblečení, potraviny a jiné věci z tehdejší doby. Čtvrťáci navštívili Podřipský betlém, kde si mohli v rámci dílniček vyzkoušet, jak se tlačí perník, navlékání korálků nebo vyrobit si modrotisk. Nechyběla ani prohlídka pohyblivého betlému ze šustí, který čítá kolem 250 figurek. Radost dětem přineslo i převlečení do kostýmů a vytvoření živého betlému. Je nemyslitelné, aby školu nenavštívili také  Mikuláš, čerti a andělé. Každoročně bývá tato událost organizována žáky 9. ročníku, kteří si připravili pro své mladší spolužáky bohatý program. A víte, jak to vypadá, když se čerti ženili? Stačilo navštívit vystoupení hudebně-dramatického kroužku a rázem jsme měli jasno. Žáci si připravili veselé pásmo říkadel, písniček a pohádek, které předvedli svým rodičům, příbuzným i široké veřejnosti. Bouřlivý potlesk jim byl odměnou za jejich skvělé výkony. Neméně vydařená byla i vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 3. B. Velmi zdařilé obrázky s vánoční tematikou ozdobily vstupní prostory regionálního muzea. A že už naši druháčci dokážou velmi pěkně číst, dokázali při návštěvě v MŠ Zvoneček, kde svým mladším kamarádům představili postavičky Barborky, Lucky, čertíky, andílky i Mikuláše. Závěr prosince byl doslova nabitý vánočními akcemi. Nejprve jsme v prostorách školy uspořádali Vánoční koncert na schodech, velký ohlas sklidil také projektový den Vánoce ve světě, kde si každá třída připravila prezentace o tom, jak vypadají Vánoce v nejrůznějších zemích světa. Značný zájem projevili žáci o výlet do Drážďan na vánoční trhy a konečně poslední den školního vyučování se nesl v duchu vánočního rozjímání, zpívání koled, vyprávění o tradicích a uspořádání blešího trhu.

Po vánočních prázdninách pobavilo žáky 7. a 8. tříd divadelní představení Saturnin v Mladé Boleslavi. Zástupci školního parlamentu navštívili Poslaneckou sněmovnu ČR. Dívky z 8. ročníku zvítězily v soutěži MAP Youtubering. Proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce.  Na konci ledna jsme zhodnotili první pololetí a těšíme se, co nám přinesou následující školní měsíce.

Mgr. Monika Štajncová, zástupkyně ředitelky