Rotační výuka 2. stupně od 3. 5. 2021

Rotační výuka 2. stupně od 3. 5. 2021

Publikováno: 29.4.2021 Autor(ka): Michaela Vacková

Od 3. 5. prezenčně 6. a 7. ročník

Vážení rodiče,

na základě aktuálních informací zveřejněných v médiích bude od pondělí 3. 5. 2021 umožněna žákům 2. stupně rotační výuka.

Střídání bude probíhat následujícím způsobem:

  • sudé týdny (počínaje pondělím 3. 5. 2021): prezenční výuka pro 6. a 7. ročník, distanční výuka pro 8. a 9. ročník
  • liché týdny (počínaje pondělím 10. 5. 2021): prezenční výuka pro 8. a 9. ročník, distanční výuka pro 6. a 7. ročník

Přítomnost žáků ve škole je podmíněna používáním respirátoru nebo zdravotnické obličejové masky a účastí na testování neinvazivními antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, které žáci absolvují formou samoodběru 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku vyučování.

Budova školy bude pro žáky otevřena od 7.40. Žáci půjdou po přezutí do níže uvedených učeben. Testování začne v 8 hodin a probíhá formou samoodběru z krajní části nosu. Budou použity testy Singclean.

Učebny a dozor při testování:

Třída/skupina

učebna

pedagogický pracovník

6. A dívky

6. A

Mgr. Klára Sieglová

6. A chlapci

počítačová uč.

Jaroslav Vedral

6. B dívky

klubovna

Ing. Eliška Šťastná

6. B chlapci

6. B

Mgr. Lubov Němcová

7. A dívky

7. A

Ing. Daniela Ronová

7. A chlapci

9. A

Miloslava Kubešová

7. B dívky

7. B

Mgr. Taťána Pokorná

7. B chlapci

8. B

Tomáš Bubla, DiS.

Rozpis na další týden bude zaslán dotčeným ročníkům emailem.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud potvrzení škole nedoloží, žák se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se dále neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud preferujete použití vlastního testu místo testů dodaných školám od ministerstva, umožníme vám to při dodržení následujících podmínek:

  1. Testování probíhá v souladu s mimořádným opatřením ve škole.
  2. Zákonný zástupce před prvním použitím doloží, že test patří do seznamu testů, kterým MZ vydalo výjimku (tj. vytiskne stranu, na které je uveden použitý test, daný řádek zvýrazní, uvede jméno a příjmení dítěte, třídu a podepíše se):

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

  1. Výsledek testu ukáže žák přítomnému pedagogickému pracovníkovi.
  2. Donesený test nebude školou hrazen.
  3. Záměr využít vlastní test zákonný zástupce nejméně den předem oznámí emailem třídní učitelce či vedení školy, aby mohl být zajištěn prostor pro testování a zajištěn pedagogický pracovník, který zaznamená výsledek testu.

 

Po testování se žáci s negativním výsledkem vrátí do svých kmenových tříd a proběhne výuka dle rozvrhuPokud některému z žáků vyjde pozitivní výsledek testu, škola vyrozumí zákonné zástupce, žák dostane potvrzení o výsledku testu a odchází ze školy (vyplňte prosím přiložený souhlas). V případě pozitivního testu při čtvrtečním testování odchází celá třída.

Nesouhlasíte-li s některými opatřeními, obracejte se prosím přímo na orgány státu, které tato opatření vydávají. Pro školy jsou mimořádná opatření závazná a nemohou je nijak upravovat. Při nesouhlasu s rouškou či testováním můžete své dítě ponechat v týdnu probíhající prezenční výuky doma, půjde o omluvenou absenci a vyučují dětem zašlou úkoly.

S pozdravem

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka