Co se nám podařilo v 1. pololetí

Co se nám podařilo v 1. pololetí

Publikováno: 6.2.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

Milí rodiče našich žáků,

 

ráda bych vás informovala o dění ve škole za uplynulé pololetí. Podařilo se nám zrealizovat několik kroků ke zlepšení podmínek a procesu vzdělávání, chtěla bych se o některé z nich s vámi podělit:

 

 1. Od září jsme spustili nové webové stránky školy s novými funkcemi, designem a obsahem: https://www.seifert-melnik.cz/, na kterých zveřejňujeme všechny informace o dění ve škole, o projektech, soutěžích, volnočasových aktivitách, o zaměstnancích atd.

 

 1. Během letních prázdnin jsme zrekonstruovali sborovnu a ředitelnu, zajistili jsme uzamykatelné skříně v souladu s GDPR a zajistili zaměstnancům důstojné pracovní prostředí.

 

 1. Žáci 3. - 9. ročníku se zapojili do akce Vysvědčení pro učitele a oznámkovali své pedagogy z několika předmětů. Vyučující tak dostali zpětnou vazbu, jak je vnímají jejich žáci z pohledu výuky, v oblasti odborných a pedagogických dovedností i lidského přístupu. Budete-li mít zájem, výsledky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

 1. Získali jsme certifikát Rodiče vítáni od společnosti EDUin, který je potvrzením vstřícného přístupu k rodičům žáků a smysluplné spolupráce mezi oběma stranami. Pro získání certifikátu je nutné splnit celkem přísná kritéria uvedená na: https://www.rodicevitani.cz/dotaznik/

 

 1. Úspěšně jsme ukončili realizaci projektu Evropa nás baví. O projektových aktivitách (multikulturní kalendář s osobnostmi, výstava Osvětim, zahraniční zájezdy, tematické čtení, workshop s učiteli z partnerské školy) a výstupech se více můžete dozvědět na stránkách naší školy: https://www.seifert-melnik.cz/skola/projekty/evropa-nas-bavi.19

 

 1. Uspěli jsme s projektovou žádostí Evropa - naše šance ve výzvě MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019, získali jsme dotaci ve výši      633 439 Kč. Budeme moci navázat na předchozí projekt, s žáky 9. ročníku navštívit Lidice a Terezín, zajistit pro žáky 2. stupně i pro zájemce z řad veřejnosti besedy s osobnostmi z multikulturního kalendáře, vyjet s celkem 75 žáky na zájezdy do Rakouska, Německa a Polska, zorganizovat výstavu fotografií z koncentračního tábora v Mauthausenu.

 

 1. Podporujeme činnost školního žákovského parlamentu a jeho tematické dny. Uskutečnil se tematický den k výročí vzniku ČSR, strašidelný den a vánoční den. Na druhé pololetí plánujeme jarní tematický den a den Evropské unie. Školní parlament uspořádal dobročinnou sbírku pro mělnický útulek.

 

 1. Zapojili jsme se do několika soutěží. Největším úspěchem byl postup 2 žáků do celonárodního kola sportovní soutěže OVOV a 1 žákyně do celonárodního kola Logické olympiády.

 

 1. Prohlubujeme spolupráci s dalšími mělnickými školami. Šest pedagogů naší školy se zapojilo do projektu MAP, kde pracují jako členové pracovních skupin pro matematickou gramotnost a pro rovné příležitosti, facilitátor a koordinátor pracovních skupin.

 

 1. Okresní metodik prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pan Edr provedl sociometrické šetření v třídních kolektivech v 3. - 9. ročníku. Na základě získaných informací se nám lépe daří cílená práce s třídními kolektivy a plánování preventivních bloků s metodičkou prevence dle potřeb jednotlivých tříd. Pro 7. třídu máme přislíben intervenční program s okresním metodikem prevence a pracovníky pražského Prevcentra. V oblasti prevence rizikového chování spolupracujeme také s městskou policií.

 

 1. Žáci 4. - 8. ročníku výše prošli vzdělávacími programy VZP a ČČK zaměřeními na 1. pomoc.

 

 1. Rozšiřujeme nabídku výuky cizích jazyků. K angličtině, němčině, španělštině, francouzštině a ruštině jsme od letošního školního roku zařadili do nabídky vzdělávací oblasti další cizí jazyk nově i italštinu.

 

 1. Zpracováváme projektovou žádost IROP pro zajištění bezbariérového přístupu do budovy školy, zřízení bezbariérové toalety a pro rekonstrukci multifukční učebny chemie, fyziky a výpočetní techniky.

 

 1. Od ledna jsme zapojeni do projektu Sportuj ve škole, díky němuž mají žáci z 1. stupně v případě zájmu hodinu tělocviku týdně navíc v době provozu školní družiny.

 

Budeme se i nadále snažit, aby žáci chodili do školy rádi, aby jim škola poskytovala kvalitní vzdělávání, rozvíjela jejich nadání, užitečné dovednosti, zdravé občanské postoje, vedla je k toleranci, spolupráci a slušnému chování.

 

Za vedení školy

 

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy