Plán EVVO

Dlouhodobý školní program ekologické výchovy

Charakteristika školy

Velikost školy

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace je školou, jejímž zřizovatelem je město Mělník. Škola má v současné době  445 žáků. Ve škole je celkem 19 tříd. 11 na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni. Chod školy zabezpečují učitelé, vychovatelky, asistentky pedagogů a také nepedagogičtí pracovníci.

Umístění školy

Škola je situována v centru města a nemá možnosti expandovat. V její blízkosti se nachází samotné centrum města Mělníka, dále sídlo CHKO Kokořínsko, park Polabí. A v docházkové vzdálenosti sídlí MKD Mělník, DDM Mělník.

Materiální a technické vybavení školy

Škola disponuje jednou nedostačující tělocvičnou, velmi malým sportovním hřištěm, cvičnou kuchyňkou. Škola má 21 učeben, z nichž některé jsou vedeny jako odborné pracovny výpočetní techniky, chemicko-fyzikální. Některé z nich zároveň slouží jako kmenové třídy. Byly zpřístupněny prostory školního bytu, ze kterého vznikla školní knihovna, herna a keramická dílna. Skleník s rozměry 6 x 7 m je umístěný v části školního dvora. Ve škole funguje školní družina a školní klub. Škola nemá svou školní jídelnu. Žáci dochází do školní jídelny ve Fügnerově ulici nebo na SPŠS.

Pedagogický sbor

Ve škole působí 35 učitelů (z toho 5 mužů), nekvalifikovaných je 6 učitelů. Ve školní družině je 6 aprobovaných vychovatelek, ve školním klubu 2 vychovatelé. Na částečný úvazek byli zaměstnáni 12 asistentů pedagoga. Nepedagogických pracovníků (ekonomka, správce budovy, uklízečky) škola zaměstnává celkem 6. Pedagogičtí pracovníci neustále doplňují svá studia na seminářích, kurzech a dalších akcích. Všichni si prošli kurzem počítačové gramotnosti. Jelikož je škola zaměřena na jazyky, tak většina pedagogů se neustále vzdělává a zdokonaluje v jazykových dovednostech.

Charakteristika ŠVP

Škola byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělání. Předmětem činnosti je poskytovat základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou výchovu žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytovat žákům mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu. Předmětem je taktéž příprava žáků pro další studium a praxi

Školní vzdělávací program Společně si rozumíme, Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, zpracovaný podle RVP ZV směřuje k všeobecnému rozvoji žáka s důrazem na výuku cizích jazyků.

 

          Cílem našeho ŠVP je usilovat o:

 • to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, získali poznatky z hlavních oblastí lidské kultury, byli vybaveni potřebnými dovednostmi, aby mohli pokračovat ve svém vzdělání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě.
 • je inovovat obsah v oblasti mravní výchovy, výchovy k zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Žáci by si měli osvojit hlavní zásady a normy lidského jednání, odpovědné rozhodování, naučit se samostatně projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze života mimo školu.
 • podporovat formy práce, které umožňují žákům využívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry.
 • snažit se vytvářet prostor jak pro využívání různých vzdělávacích postupů a způsobů, tak také pro uplatňování diferencované výuky (pružnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov, volitelné a nepovinné předměty).
 • nabízet možnost kvalitně trávit volný čas v různých mimoškolních činnostech, organizovat rekreační a zdravotní plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, poznávací a jazykové zájezdy, integrované projektové vyučování, zájezdy a exkurze.
 • dotvářet vzdělávací program podle vlastních záměrů, personálních (aprobovanost učitelů) a materiálních podmínek (rozpočet školy, vybavení). Vycházet jak z názorů a přání rodičů, tak z možností, potřeb a zájmů žáků.

Program byl kromě jiného inspirován také souborem 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení daných Evropským referenčním rámcem:

 1. Komunikace v mateřském jazyce
 2. Komunikace v cizích jazycích
 3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a technologií
 4. Kompetence k práci s digitálními technologiemi
 5. Učit se učit - kompetence k učení
 6. Sociální a občanské kompetence
 7. Smysl pro iniciativu a podnikavost
 8. Kulturní povědomí a rozhled

Koordinátor EVVO

Do funkce školního koordinátora EVVO byla ustanovena od školního roku 2016 – 2017 Mgr. Lidmila Krejčí, která vystudovala kombinovanou formu specializačního studia pro koordinátory v Praze, které organizoval Klub ekologické výchovy ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, Praha 9. Mgr. Lidmila Krejčí vyučuje přírodopis, zeměpis a přírodopisný seminář. Je absolventkou Pedagogické fakulty UJEP obor přírodopis – zeměpis. Zúčastňuje se seminářů v rámci DVPP, spolupracovala na projektech agentur AGID a ESA, kde se účastnila i jejich konferencí.

 

Školní tým

Do environmentální výchovy a dalších úkolů, které jsou spojeny s tímto tématem, jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy.

Vedení školy:     Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

                        Mgr. Monika Štajncová, zástupce ředitelky pro 1. stupeň

                        Mgr. Klára Sieglová, zástupce ředitelky pro 2. stupeň

                        Mgr. Lidmila Krejčí, učitelka II. stupně, koordinátor EVVO

                        Jiřina Púchovská, ekonomka a sekretářka

Další:                učitelé 1. a 2. stupně, asistentky pedagogů

                        správní zaměstnanci (vychovatelky školní družiny, školník, uklízečky)