Plán EVVO

Dlouhodobý školní program ekologické výchovy

Charakteristika školy

Velikost školy

          Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace je školou, jejímž zřizovatelem je město Mělník. Škola má v současné době 474 žáků. Ve škole je celkem 18 tříd. 10 na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni. Chod školy zabezpečují učitelé, vychovatelky, asistentky pedagogů a také nepedagogičtí pracovníci.

Umístění školy

          Škola je situována v centru města a nemá možnosti expandovat. V její blízkosti se nachází samotné centrum města Mělníka, dále sídlo CHKO Kokořínsko, park Polabí. A v docházkové vzdálenosti sídlí MKD Mělník, DDM Mělník.

Materiální a technické vybavení školy

          Škola disponuje jednou nedostačující tělocvičnou, velmi malým sportovním hřištěm, cvičnou kuchyňkou. Škola má 21 učeben, z nichž některé jsou vedeny jako odborné pracovny výpočetní techniky, zeměpisu, chemicko-fyzikální a jazykovou. Některé z nich zároveň slouží jako kmenové třídy. Od minulého školního roku byly zpřístupněny prostory školního bytu, ze kterého vznikla školní knihovna, herna a keramická dílna. Škole chybí laboratoř, sportovní zázemí a pozemek na pracovní vyučování. Ten nahrazuje skleník s rozměry 6 x 7 m v části školního dvora. Ve škole funguje školní družina a školní klub. Škola nemá svou školní jídelnu. Žáci dochází do školní jídelny ve Fügnerově ulici.

Pedagogický sbor

          Ve škole působí 32 učitelů (z toho 6 mužů, 3 ženy na rodičovské dovolené), nekvalifikovaných je 5 učitelů. Ve školní družině je 5 aprobovaných vychovatelek, ve školním klubu 1 aprobovaná vychovatelka. Na částečný úvazek byli zaměstnáni 2 pedagogové volného času a 4 asistenti pedagoga. Nepedagogických pracovníků (ekonomka, správce budovy, uklízečky) škola zaměstnává celkem 6. Pedagogičtí pracovníci neustále doplňují svá studia na seminářích, kurzech a dalších akcích. Všichni si prošli kurzem počítačové gramotnosti. Jelikož je škola zaměřena na jazyky, tak většina pedagogů se neustále vzdělává a zdokonaluje v jazykových dovednostech.

Charakteristika ŠVP

          Škola byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělání. Předmětem činnosti je poskytovat základní vzdělání, zabezpečovat rozumovou výchovu žáků ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytovat žákům mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu. Předmětem je taktéž příprava žáků pro další studium a praxi.

          Školní vzdělávací program K6 JAS, Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, zpracovaný podle RVP ZV směřuje k všeobecnému rozvoji žáka s důrazem na výuku cizích jazyků a tělesnou výchovu.

 

          Cílem našeho ŠVP je usilovat o:

 • to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání, získali poznatky z hlavních oblastí lidské kultury, byli vybaveni potřebnými dovednostmi, aby mohli pokračovat ve svém vzdělání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě.
 • je inovovat obsah v oblasti mravní výchovy, výchovy k zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Žáci by si měli osvojit hlavní zásady a normy lidského jednání, odpovědné rozhodování, naučit se samostatně projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze života mimo školu.
 • podporovat formy práce, které umožňují žákům využívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry.
 • snažit se vytvářet prostor jak pro využívání různých vzdělávacích postupů a způsobů, tak také pro uplatňování diferencované výuky (pružnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov, volitelné a nepovinné předměty).
 • nabízet možnost kvalitně trávit volný čas v různých mimoškolních činnostech, organizovat rekreační a zdravotní plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařské výcviky, poznávací a jazykové zájezdy, integrované projektové vyučování, zájezdy a exkurze.
 • dotvářet vzdělávací program podle vlastních záměrů, personálních (aprobovanost učitelů) a materiálních podmínek (rozpočet školy, vybavení). Vycházet jak z názorů a přání rodičů, tak z možností, potřeb a zájmů žáků.

   Program byl kromě jiného inspirován také souborem 8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení daných Evropským referenčním rámcem:

 1. Komunikace v mateřském jazyce
 2. Komunikace v cizích jazycích
 3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a technologií
 4. Kompetence k práci s digitálními technologiemi
 5. Učit se učit - kompetence k učení
 6. Sociální a občanské kompetence
 7. Smysl pro iniciativu a podnikavost
 8. Kulturní povědomí a rozhled

Koordinátor EVVO

          Do funkce školního koordinátora EVVO byla ustanovena ředitelem školy od školního roku 2016 – 2017 Mgr. Lidmila Bartáková, která v současnosti studuje kombinovanou formu specializačního studia pro koordinátory v Praze, které organizuje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, Praha 9. Mgr. Lidmila Bartáková vyučuje přírodopis, zeměpis a přírodopisný seminář. Je absolventkou Pedagogické fakulty UJEP obor přírodopis – zeměpis. Zúčastňuje se seminářů v rámci DVPP, spolupracovala na projektech agentur AGID a ESA, kde se účastnila i jejich konferencí. 

Školní tým

          Do environmentální výchovy a dalších úkolů, které jsou spojeny s tímto tématem, jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy.

Vedení školy:     Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy

                        Mgr. Lidmila Bartáková, zástupce ředitele, koordinátor EVVO

                        Jiřina Púchovská, ekonomka a sekretářka

Další:                učitelé 1. a 2. stupně, asistentky pedagogů

                        správní zaměstnanci (vychovatelky školní družiny, školník, uklízečky)